Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Indledning:

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede og legitime interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Vi behandler almindelige personoplysninger og ikke personoplysninger, som er tillagt en højere grad af beskyttelse (CPR nr., helbredsforhold, sociale forhold og lignende).

Behandlingen sker i overensstemmelse med foreningens vedtægter.

Dokumentets status:

Dokumentet er ajourført til følgende dato: 25. maj 2018, 1. udgave.
Dokumentet er udarbejdet og vedtaget af bestyrelsen for Søndersø Antenne & Kabelnet.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige i foreningen:

Søndersø Antenne & Kabelnet er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger for dataansvarlig:

 • Kasserer Bjarne Andersen
 • Adresse: Birkemosevej 76, 5471 Søndersø
 • CVR: DK 18001276
 • Telefonnr.: 64891008
 • Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
 • Hjemmeside: www.saknet.dk

Behandling af personoplysninger

1: Medlemsoplysninger:

 • Almindelige personoplysninger:
 • Installationsadresse / leveringsadresse, typisk medlemmets bopælsadresse
 • Debitoradresse, forretningsadresse, f.eks. administrator eller udlejers adresse
 • Eventuel kontaktperson (hos udlejer eller ejer)
 • Telefon og e-mailadresse (er dog ikke registreret for alle medlemmer)
 • Kategori af valgt TV-pakke eller bredbånd alene
 • Ved tilbagebetalinger eller refusioner vedrørende kontingent mv. benytter vi det kontonummer, om du opgiver, men vi registrerer det ikke. Vi benytter det kun ved overførselstransaktionen i vort pengeinstitut.

2: Oplysninger om bestyrelse:

 • Navn på formand, sekretær, kasserer, øvrige bestyrelsesmedlemmer
 • Installationsadresse, som er bopælsadresse
 • Telefon og e-mailadresse
 • Kategori af TV-pakke
 • Bankkontonummer
 • Endvidere særlige oplysninger om bestyrelsesmedlemmer i henhold til loven om hvidvaskning, og som er afgivet til pengeinstituttet.

Her indsamler vi oplysninger fra:

Normalt får vi oplysningerne fra dig gennem din bestilling af TV-pakke eller kun internet via tilmeldingsblanketten eller e-mail. I nogle (sjældne) tilfælde kan der være andre kilder, såsom Acianet ApS eller Yousee.

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger:

Vi behandler dine personoplysninger til opgørelse og fremsendelse af kontingentopkrævning, som et led i foreningens virke i overensstemmelse med foreningens vedtægter og på grundlag af:

 • De ydelser du har bestilt hos foreningen som TV-pakken eller Internet.
 • Administration af din relation til os, herunder af lukkede tilslutninger og fraflytninger
 • Bestemte formål, når vi har en lovlig grund. Det kan være i forhold til opkrævning af ophavsretsafgifter (Verdens TV/COPYDAN) eller momsafgifter til SKAT
 • Udbetaling af udlæg og godtgørelser, eventuelt oplysninger til brug for inkasso
 • Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v., herunder i forhold til afholdelse af generalforsamling

Lovlige grunde til behandling af data er særligt:

 • Foreningens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger i henhold til foreningens vedtægter.
 • At det er nødvendigt for at opfylde en bestilling eller aftale med dig.
 • Behandling efter lovkrav, herunder ophavsretsafgifter, moms mv.
 • Behandling med samtykke, herunder udsendelse af nyhedsbreve mv.

Her indsamler vi oplysninger fra:

Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet legitimt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid få det trukket tilbage ved at give os besked om det.

Du skal være klar over, at vi i sådanne tilfælde formentlig ikke kan levere bestilte ydelser til dig, hvis ikke vi må anvende de oplysninger, der er anført ovenfor under medlemsoplysninger.

Videregivelse af dine personoplysninger:

I forbindelse med levering af dine ydelser sker der videregivelse af oplysninger herom til foreningens TV-leverandør, YouSee og foreningens Internet/serviceleverandør Acianet ApS, dette som led i administrationen af TV-pakker og internet. I videregivelsen til YouSee er det kun adresser, der indberettes, ikke personnavne. Der sker videregivelse af oplysninger om bestyrelse til YouSee, Acianet ApS.

Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer og til markedsføring uden dit samtykke.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger:

Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine personoplysninger som medlem af foreningen eller som bestyrelsesmedlem.

Medlemmer og bestyrelse:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra medlemskabets ophør og i overensstemmelse med følgende kriterier:

 • Bogføringsbilag gemmes i 5 år fra udløbet af det regnskabsår, som bilaget drejer sig om. Åremålet følger regnskabslovgivningens bevaringsperiode.
 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 1 år efter kalenderåret for din udmeldelse af foreningen, med det formål, at vi har dine data ved evt. genindtræden i foreningen.
  Andre relevante oplysninger til opfølgning og stillingtagen til eventuelle krav gemmes i 5 år efter arbejdet er ophørt, dvs. fra der er fremsendt opkrævning eller inkasso. 
 • Vi benytter regnskabsprogrammet Winkompas til administration af oplysninger.

Dine rettigheder:

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig. 

Du har ret til:

 • at blive oplyst om behandlingen af data
 • indsigt i egne personoplysninger
 • berigtigelse og sletning
 • en begrænsning af behandling
 • udlevering af data i et almindeligt anvendt format
 • til indsigelse mod opbevaring af personoplysninger


Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du her på hjemmesiden.

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Klagevejledning:

Hvis du er utilfreds med foreningens behandling af personoplysninger kan du klage til foreningens bestyrelse. Klagen indgives til den dataansvarlige, der vil forelægge klagen i bestyrelsen til behandling. Dette forhindrer ikke, at du kan indgive en klage direkte til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet. Vi opfordrer dog til, at du kontakter den dataansvarlige først for at se, om der er misforståelser eller åbenlyse fejl i behandlingen.

Revidering af privatlivspolitikken:

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst under status for dokumentet blive ændret. Den til enhver tid
gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores hjemmeside: www.saknet.dk 

 

Værd at vide

Info & vejledninger
Foreningen Søndersø Antenne & Kabelnet Langebyende 11
5471 Søndersø
 6489 3432       Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Skriv til os her