Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Vedtægter for Foreningen Søndersø Antenne & Kabelnet

§1

stk. 1: Foreningens navn er Foreningen SØNDERSØ ANTENNE & KABELNET.

stk. 2: Foreningens hjemsted er Søndersø By.

§2

Foreningens formål er at etablere og drive fællesantenneanlæg for fjernsyn og varetage driften og administrationen heraf samt give mulighed for tilslutning til Internet med eventuelt IP-telefoni. Foreningen drives efter de til enhver tid gældende bestemmelser fastsat af de offentlige myndigheder for sådanne anlæg. Samtidig er det foreningens formål at sørge for den bedst mulige kvalitet af de nævnte ydelser.

§3

stk. 1: Ethvert medlem forpligter sig til, udover at modtage installation af tilslutningen af fællesantenneanlæg og betale den derfor fastsatte tilslutningsafgift, at betale et årligt medlemsbidrag, hvis størrelse fastsættes af generalforsamlingen og forfalder første gang ved indmeldelsen og derefter hvert års 1. marts. Der kan dog efter anmodning fra medlemmet eller ejeren af ejendommen opkræves ½ årligt eller ¼ årligt mod betaling af et ekstra opkrævningsgebyr.

stk. 2: Grundkontingentet fastsættes således, at det dækker omkostningerne til drift, forsikringer, vedligeholdelse og nødvendige ændringer i anlægget og foreningsomkostninger. Signalkøb, Koda og CopyDan kommer herudover alt efter den valgte Tv-pakkepakke.

stk. 3: Fællesantenneandelen følger matrikelnummeret. Evt. restgæld skal betales kontant ved ejerskifte.

I udlejningsejendomme, hvor det er ejeren/lejeren der betaler kontingenter helt eller delvis direkte til Antenneforeningen, har lejeren dog stemmeretten for den tilsluttede husstand. En lejer, der ønsker at udnytte sin stemmeret, har over for dirigenten/foreningen bevisbyrden for, at han er lejer i en husstand, der er tilsluttet anlægget. Evt. restgæld skal betales kontant ved fraflytning.

stk. 4: Ethvert medlem hæfter kun med den indbetalte tilslutningsafgift.

stk. 5: Foreningens økonomiske ansvar går til skel, mens foreningens tekniske ansvar går til første stikdåse i ejendommen. Det er således foreningens ansvar at påse, at enhver stikledningstilslutning udføres forskriftsmæssigt, men for medlemmets regning. Det vil sige at alle udgifter til kabel, samt reparation af kabel m.v. fra skel, afholdes af medlemmet.

stk. 6: Det i stk. 2 nævnte grundkontingent omfatter alene bidrag til driften af Tv-programmer. Tilslutning til Internet, IP-telefoni m.v. etableres med den enkelte udbyder og betales til denne.

stk. 7: Erstatningskrav mod foreningen fra medlemmer som følge af direkte eller indirekte tab er udelukket, uanset om kravet hidrører fra skade på medlemmernes aktiver eller fra den programvirksomhed eller anden aktivitet, der formidles via foreningens bredbåndskabelanlæg.

 

 §4

stk. 1: Såfremt et medlem ikke i rette tid betaler medlemskontingent, vil der på næste opkrævning blive tillagt et restancegebyr. Endvidere kan bestyrelsen efter forgæves påkrav lade medlemmets forbindelse med antenneanlægget afbryde.

stk. 2: Det samme kan ske, såfremt et medlem foretager indgreb i antenneanlægget/fordelerskabe eller lader det foretage af andre end sådanne, der er godkendt af bestyrelsen.

stk. 3: Gentilslutning kan ske, når det pågældende medlem har betalt alle restancer, samt udgifter ved gentilslutningen med tillæg af et af bestyrelsen fastsat gebyr.

stk. 4: En ny ejer af en ejendom, hvor forbindelsen til antenneanlægget har været afbrudt grundet den foregående ejers restance til foreningen, skal ved gentilslutningen til anlægget alene betale kontingent for det løbende år, samt udgiften ved gentilslutningen, men intet gebyr.

stk. 5: En ny lejer af en ejendom, hvor forbindelsen til antenneanlægget har været afbrudt grundet ejerens restance til foreningen, kan efter bestyrelsens skøn gentilsluttes anlægget på de i stk. 4 anførte vilkår.

stk.6: Ethvert medlem er forpligtet til at betale kontingent, selvom forbindelsen til anlægget er afbrudt.

stk. 7: Ved væsentlig eller gentagen misligholdelse af sine pligter overfor foreningen kan et medlem ekskluderes af foreningen efter beslutning af bestyrelsen. Eksklusionen skal indbringes for generalforsamlingen, der har den endelige prøvelse.

stk. 8: Begæring om udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til bestyrelsen senest med 1 måneds varsel.

Tilslutningsafgift/grundkontingent og copydan refunderes ikke. I øvrigt henvises til bestemmelserne i § 4 stk. 9.

stk. 9: Ejendomme/lejligheder, der tidligere har været tilsluttet, kan gentilsluttes mod at betale et gentilslutningsgebyr.

stk. 10: Har en ejendom/lejlighed været i restance i to på hinanden følgende år, betragtes denne misligholdelse som udmeldelse, hvorefter bestemmelserne i § 4, stk. 9 kommer i anvendelse.

stk. 11: Såfremt et medlem nægter at lade bestyrelsen eller en af bestyrelsen bemyndiget person foretage måling/eftersyn i privat anlæg i forbindelse med formodet forstyrrelse, kan bestyrelsen lade medlemmets forbindelse med antenneanlægget afbryde.

stk. 12: Såfremt foreningen har haft udgift i forbindelse med undersøgelse/kontrol af kvaliteten af signalværdien på medlemmets anlæg inden for skel, og det viser sig at manglen var foreningen uvedkommende, men påhvilede medlemmet, er medlemmet pligtig at refundere foreningens udgifter hertil straks efter påkrav. Såfremt dette ikke sker, kan bestyrelsen lade medlemmets forbindelse med anlægget afbryde.

stk. 13: Der kan opnås passivt medlemskab mod betaling af foreningens grundkontingent for den enkelte adresse. Begæring om passivt medlemskab skal ske skriftligt til bestyrelsen senest med 1 måneds varsel.

Tilslutningsafgift/grundkontingent og copydan refunderes ikke.

stk. 14: Et medlems flytning fra gammel adresse til ny adresse inden for SAKNET’s udbredelsesområde, hvor man på fraflyttet adresse har betalt for signalkøb, kan medflytte pakken uden at skulle betale for nyt signalkøb. Såfremt den nye adresse ikke er tilsluttet SAKNET, betales tilslutningsafgift. Hvis den nye adresse har anden pakke end den medbragte, betaler foreningen for pakkeskiftet.

§5

stk. 1: Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.

stk. 2: Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar eller februar måned efter forudgående indkaldelse med 3 ugers varsel i mindst 1 lokalt blad, samt på foreningens hjemmeside.

stk. 3: Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det fornødent eller når mindst 25 medlemmer skriftligt forlanger det med angivelse af den ønskede dagsorden. Om varsel, indkaldelse, form og sted gælder samme regler som for ordinære generalforsamlinger.

stk. 4: Når forlangende om indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling er indkommet til bestyrelsen, har denne uopholdeligt at iværksætte indkaldelse med den angivne dagsorden.

stk. 5: Den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3.  
  1. Aflæggelse af det af revisorerne reviderede regnskab til godkendelse
  2. Fremlæggelse af budget for det kommende år.
 4. Valg af bestyrelse
 5. Valg af revisorer
 6. Valg af suppleanter for bestyrelse og revisorer
 7. Indkomne forslag
 8. Fastsættelse af vederlag til bestyrelsen
 9. Fastsættelse af grundkontingent inkl. moms. Signalkøb (Tv-pakker) samt afgift til CopyDan/Koda fastsættes ud fra priserne fra leverandøren og opkræves sammen med grundkontingentet.Eventuelt.

stk. 6: Forslag fra medlemmer må, for at blive behandlet på generalforsamlingen, være indgivet i skriftligt form til bestyrelsen senest 14 dage forinden.

stk. 7: Alene de på dagsordenen optagne forhandlingsemner kan sættes under afstemning på generalforsamlingen.

stk. 8: Alle beslutninger træffes ved stemmeflertal.

stk. 9: Til gennemførelse af vedtægtsændringer kræves 2/3`s majoritet af de afgivne stemmer.

stk. 10: Til gennemførelse af foreningens opløsning kræves dog vedtagelse på 2 generalforsamlinger med 2/3`s majoritet af de afgivne stemmer på første generalforsamling og ved anden generalforsamling ved stemmeflertal.

stk. 11: Ved foreningens opløsning skal der hengå mindst 1 og højest 3 måneder mellem de 2 generalforsamlinger. På den sidste generalforsamling vælges et likvidationsudvalg på 3 medlemmer, der skal forestå foreningens afvikling. Foreningens formue anvendes til et sådant offentligt eller velgørende formål, som på den sidste generalforsamling opnår simpel majoritet af de afgivne stemmer.

stk. 12: Generalforsamlingen vælger en dirigent, der leder forhandlingerne og underskriver forhandlingsprotokollen, der autoriseres af bestyrelsen.

stk. 13: Stemmeafgivning sker skriftligt, hvis 5 medlemmer ønsker det.

stk. 14: Ethvert medlem har 1 stemme (1 stik = 1 stemme). Stemmeret har alene medlemmer som på stemmeafgivningstidspunktet har betalt kontingent og ikke er i restance. Det er medlemmet der alene har bevisbyrden for at dette er tilfældet.

stk. 15: Der kan IKKE stemmes ved fuldmagt.

§6

stk. 1: Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Ligeledes vælges der 2 suppleanter på generalforsamlingen for 2 år ad gangen i lige årstal. Genvalg kan finde sted. 1. suppleant er den person, der får flest stemmer. Ved fredsvalg er det den person, der er foreslået først.

stk. 2: Ved afgang fra bestyrelsen indtræder en suppleant. Et sådant nyt bestyrelsesmedlem indtræder i det afgående medlems resterende valgperiode. Såfremt der indtræder en eller to suppleanter i bestyrelsen indenfor det 1. år efter valget, skal der på den næste ordinære generalforsamling foretages nyvalg gældende for et år.

stk. 3: Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær.

Stk. 4: På den ordinære generalforsamling afgår skiftevis 2 medlemmer i ulige årstal og 3 medlemmer i lige årstal. Genvalg kan finde sted.

stk. 5: Bestyrelsen har ledelsen af alle foreningens anliggender og repræsenterer foreningen i alle forhold. Foreningen tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening.

stk. 6: Bestyrelsen holder møde så ofte som formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer kræver det. Enhver beslutning træffes ved stemmeflertal.

stk. 7: Formanden leder forhandlingerne.

stk. 8: Alle bestyrelsesbeslutninger indføres i foreningens protokol.

stk. 9: Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.

stk. 10: Bestyrelsen er pligtig snarest muligt at gennemføre de af generalforsamlingen tagne beslutninger.

stk. 11: Er formanden forhindret, træder sekretæren i dennes sted.

stk. 12: Sekretæren fører protokollen over generalforsamlingen og bestyrelsens møder.

stk. 13: Kassereren skal føre et nøjagtigt og omhyggeligt regnskab over foreningens udgifter og indtægter og påse, at medlemsydelserne rettidigt indgår. Desuden udfærdiger han til den årlige generalforsamling et af revisorerne revideret regnskab.

stk. 14: Bestyrelsen er kontingentfri, da det er vigtigt, at de i deres arbejde kan se alle programmer.

stk. 15: Bestyrelsen modtager honorar/ godtgørelse, der hvert år fastsættes af generalforsamlingen.

§7

stk. 1: Foreningens regnskabsår er fra 1. januar – 31. december startende i 2012.

stk. 2: Generalforsamlingen vælger blandt medlemmerne 2 revisorer samt 2 revisorsuppleanter for 2 år ad gangen i lige årstal. Genvalg kan finde sted. 1. suppleant er den person, der får flest stemmer. Ved fredsvalg er det den person, der er foreslået først.

stk. 3: Ved afgang af revisor indtræder en revisorsuppleant. En sådan revisor indtræder i den afgående revisors resterende valgperiode. Såfremt der indtræder en eller to revisorsuppleanter indenfor det første år efter valget, skal der på den næste ordinære generalforsamling foretages nyvalg gældende for et år.

stk. 4: Revisorerne reviderer det af kassereren udfærdigede og af bestyrelsen underskrevne regnskab.

stk. 5: Eventuelle revisorbemærkninger indføres i foreningens protokol.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 8/6-1972, samt ændret på generalforsamlingerne i april 1973, i april 1978, i maj 1981, i april 1983, i maj 1984, i april 1986, i maj 1990, i maj 1992, i maj 1993, i maj 1995, på den ekstraordinære generalforsamling i marts 2002 og på generalforsamlingerne i april 2004, i maj 2007, i maj 2008, i maj 2010, i maj 2011, i januar 2012, i januar 2013, i februar 2018, i januar 2020 og i august 2021.

 

Værd at vide

Info & vejledninger
Foreningen Søndersø Antenne & Kabelnet Langebyende 11
5471 Søndersø
 6489 3432       Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Skriv til os her

Denne side bruger udelukkende cookies for at forbedre Din oplevelse ved besøg på siderne. Vi bruger ingen cookies til sporring eller lign. Og ingen oplysninger videregives til 3.part.